Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Núria Alonso (Decidim and Beyond)

Avatar: Núria Alonso
Núria Alonso

Nom de la candidatura (individual o col·lectiva):

Decidim and Beyond

Composició (llistar el/els membres, màxim 7):

 • Andrés Pereira de Lucena
 • Angela Precht
 • Carolina Romero
 • Núria Alonso
 • Pablo Aragón
 • Sílvia Luque
 • Yuni Salazar


Objectius d'aquesta candidatura:

(CA)

Hem volgut formar un equip de persones amb orígens diversos i amb molta experiència col·laborant entre nosaltres en diferents àmbits de Decidim. Algunes som co-fundadores del projecte, altres formem part del Comitè de Coordinació actual i totes participem activament en la comunitat.

La nostra candidatura té com a objectius principals:

 • Consolidar a l'Associació i els seus òrgans com l'eix vertebral en la governança del projecte
 • Tenir un rol actiu a proposar noves direccions estratègiques
 • Vetllar per conciliar les diferents necessitats i interessos de tots els agents en relació a Decidim
 • Cuidar de la comunitat àmplia de *Decidim i promoure el seu creixement
 • Identificar fonts de finançament estables per a l'Associació
 • Representar i donar a conèixer *Decidim en espais de referència en democràcia i tecnologia
 • Aproximar Decidim a les accions i experiències de participació comunitària

(ES)

Hemos querido formar un equipo de personas con orígenes diversos y con mucha experiencia colaborando entre nosotras en diferentes ámbitos de Decidim. Algunas somos co-fundadoras del proyecto, otras formamos parte del Comité de Coordinación actual y todas participamos activamente en la comunidad.

Nuestra candidatura tiene como objetivos principales:

 • Consolidar a la Asociación y sus órganos como el eje vertebral en la gobernanza del proyecto
 • Tener un rol activo en proponer nuevas direcciones estratégicas
 • Velar por conciliar las diferentes necesidades e intereses de todos los agentes en relación a Decidim
 • Cuidar de la comunidad amplia de Decidim y promover su crecimiento
 • Identificar fuentes de financiación estables para la Asociación
 • Representar y dar a conocer Decidim en espacios de referencia en democracia y tecnología
 • Aproximar Decidim a las acciones y experiencias de participación comunitaria

(EN)

We wanted to gather a team of people with diverse origins and a lot of experience collaborating among us in different areas of Decidim. Some of us are co-founders of the project, others are members of the current Coordination Committee and all of us actively participate in the community.

Our candidacy has as main objectives:

 • Consolidate the Association and its organs as the backbone in the governance of the project
 • Take an active role in proposing new strategic directions
 • To ensure that the different needs and interests of all agents are reconciled in relation to Decidim
 • Take care of the wide community of Decidim and promote its growth
 • Identify stable funding sources for the Association
 • Represent and publicize Decidim in spaces of reference in democracy and technology
 • Bringing Decidim closer to the actions and experiences of community participation


Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share