Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

This proposal has been implemented

Congratulations! Your proposal has been one of the most voted and you will be able to present it on Friday 20th October at Decidim Fest. You have received an email with more information and details.

Dialoguem! Sociophysical modelling, data analysis, and visualization for augmented deliberation.

Avatar: H3uristica
H3uristica
Finished

Descripció:

CAT: Com poden la modelació física, l'anàlisi i visualització de dades facilitar la presa de decisions col·lectiva?

Dialoguem és un projecte d'Heurística amb la col·laboració de l'UBICS (Universitat de Barcelona Institute of Complex Systems) que té l'objectiu d'explorar el potencial d'un enfocament sociofísic per millorar el processos de presa de decisions col·lectiva. En particular, per entendre quins biaixos cognitius i altres factors afecten l'evolució de l'opinió en dinàmiques de grup i per desenvolupar de manera situada i participativa suports sociotècnics de facilitació. En aquest workshop es testarà com un entorn de recollida, anàlisi i visualització de dades en temps real, basat en el modelatge sociofísic, pot facilitar la deliberació mitjançant la visualització de biaixos i malentesos.

Introducció (15 min)

 • Què és la sociofísica?
 • Models de dinàmiques d'opinió

Assemblea a cegues (45 min)

Els participants i les participants debatran un tema de forma anònima a través d'una eina de missatgeria instantània.

Anàlisi i visualització de dades i democràcia augmentada (30 min)

 • Anàlisi i visualització de les dades de l'assemblea a cegues.
 • Debat obert: presa de decisions col·lectives suportada per dades en temps real.


ES:
¿Cómo pueden la modelación física, el análisis y visualización de datos facilitar la toma de decisiones colectiva?

Dialoguem es un proyecto de Heurística en colaboración con el UBICS (Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Barcelona) que tiene como objetivo explorar el potencial de un enfoque sociofísico para mejorar los procesos de toma de decisiones colectivas. En particular, para comprender qué sesgos cognitivos y otros factores afectan la evolución de la opinión en dinámicas de grupo y para desarrollar de manera situada y participativa apoyos sociotécnicos de facilitación. En este taller, se probará cómo un entorno de recolección, análisis y visualización de datos en tiempo real, basado en la modelación sociofísica, puede facilitar la deliberación mediante la visualización de sesgos y malentendidos.

Introducción (15 min)

 • ¿Qué es la sociofísica?
 • Modelos de dinámicas de opinión

Asamblea a ciegas (45 min)

Los participantes y las participantes debatirán un tema de forma anónima a través de una herramienta de mensajería instantánea.

Análisis y visualización de datos y democracia aumentada (30 min)

 • Análisis y visualización de los datos de la asamblea a ciegas.
 • Debate abierto: toma de decisiones colectivas apoyada por datos en tiempo real.

EN: How can physical modeling, data analysis, and data visualization facilitate collective decision-making?

Dialoguem is a project by Heurística in collaboration with UBICS (University of Barcelona Institute of Complex Systems) aimed at exploring the potential of a socio-physical approach to improve collective decision-making processes. Specifically, to understand what cognitive biases and other factors affect the evolution of opinions in group dynamics and to develop situated and participatory socio-technical supports for facilitation. In this workshop, we will test how a real-time data collection, analysis, and visualization environment, based on socio-physical modeling, can facilitate deliberation by visualizing biases and misunderstandings.


Introduction (15 min)

 • What is socio-physics?
 • Models of opinion dynamics

Blind assembly (45 min)

Participants will discuss a topic anonymously through an instant messaging tool.

Data analysis and visualization and augmented democracy (30 min)

 • Analysis and visualization of data from the blind assembly.
 • Open debate: collective decision-making supported by real-time data.Idioma del taller:
English with translations to Catalan and Spanish.

Necessitats logístiques:
pantalla i projector

Nombre màxim de persones assistents: 20

Nombre de persones dinamitzadores del taller: 4

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share