Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Pau Parals (candidatura individual)

Avatar: Pau Parals
Pau Parals

Name of the candidacy (individual or collective):

Pau Parals - Ok boomer, let the young people talk

Composition (list member/s, maximum 7):

Pau Parals

Objectives of this candidacy:

[CA] Sóc en Pau Parals i m'agradaria dedicar el meu temps lliure a l'Associació Decidim. Vaig conèixer el projecte Decidim el 2017 de la mà de @coditramuntana. Em vaig enamorar de la idea que hi havia redere de l'aplicatiu i em vaig començar a implicar en les activitats de la comunitat. Després de passar casi 4 anys, coneixer (i llegir) les persones que estan fent possible el Decidim, em defineixo com un friki del Decidim. A més d'una persona políticament activa. Decepcionat amb els partits polítics i amb voluntat de fer d'aquest planeta un lloc millor del que ens hem trobat , he trobat la meva sort a Platoniq (des del febrer del 2020). Una organizació q ens ensenya q una altra manera de fer les coses és possible (i que pot ser molt divertit si ens ho passem bé i treballem de veritat). Acabat el postgrau de la Simona Levi i amb gran interes cap a la tecnopolítica vull fer el pas de "militar" i aportar el meu granet de sorra a un moviment open source. Em presento amb 3 objectius:

(1) aportar noves formes de fer. el títol de la candidtura no va contra els (baby)"boomers" sino a favor d'una nova manera de fer que tenim els joves que hem viscut en crisis permanents (totxo, deuda, sanitària): descaro, transaprència, exigència i compromís en aconseguir futur(s). la meva vinculació al projecte ha estat sempre en el marc de l'ecosistema d'empreses i organitzacions.

(2) dinamització del comite a través de la motivació, energia i visió de futur. una de les meves crítiques a la comunitat, ha estat que a vegades costa arrencar les coses o mantenir-les. aquesta és una tasca que ja he anat fent de forma voluntària. a més, considero que Decidim (i la seva comunitat) pot ser un dels futurs que ens farà progressar (a la societat en general, però sobretot als joves)

(3) fer més accessible l'organització, ser una porta d'entrada al projecte. el meu coneixement del projecte i la meva manera de ser em permet relacionar-me fàcilment i explicar el projecte. un dels meus objectius és que tothom q es vulgui implicar a Decidim, com a mínim, pugui tenir la informació. intentar generar espais x l'autoorganització així com dels mecanismes de governança que existeixen, es modifiquen i es generen.

[EN] I'm Pau Parals and I'd like to dedicate my free time to the Decidim Association. I join Decidim' project in 2017 through @coditramuntana as a Decidim Consultant. I fell in love with the idea behind the app and started getting involved in community activities. After spending almost 4 years, getting to know (and reading) the people who are behind Decidim. I define myself as a Decidim freak. In addition to a politically active person. Disappointed with the political parties and eager to make this planet a better place than we found ourselves, I've found my luck at @Platoniq (since February 2020). An organization that teaches us that another way of doing things is possible (and can be really fun if we have a good time and really work together). After ending my postgraduate course of Simona Levi and with great interest in technopolitics, I want to take the step of "be a member of" and contribute for an open source movement. I present myself with 3 objectives:

(1) provide new ways of doing things. the title of the candidacy does not go against the (baby) "boomers" but in favor of a new way of doing that we have the young people who have lived in permanent crises (brick, debt, health): brazenness, transparency, demand and commitment in achieving future (s). my connection to the project has always been within the framework of the ecosystem of companies and organizations.

(2) engagement of the committee through motivation, energy and vision. one of my opinions of the community has been that it is sometimes difficult to tear things up or keep them. this is a task I have already been doing voluntarily. in addition, I believe that Decidim (and its community) can be one of the futures that will make us progress (in society in general, but especially in young people)

(3) make the organization more accessible, be a gateway to the project. my knowledge of the project and my way of being allows me to easily relate and explain the project. one of my goals is that everyone who wants to get involved in Decidim, at least, can have the information. also, try to generate spaces for self-organization as well as the governance mechanisms that exist, are modified and generated.

additional info:

-gender: male (he/him) / age: <25 / live: <100.000 inhabitants (catalonia) / studies: universitiy

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share