Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Changes at "LAB Metadecidim - Session 16. decidim.pimpam: Strategic planning and participatory budgeting"

Avatar: Elisenda Ortega
Elisenda Ortega

Description (Català)

 • +

  Preguntes:

  • Quines millores són necessàries al Decidim de cara al procés PAM-PIM 2019 que es proposa?
  • Com es pot fer un procés més divers i inclusiu?
  • Quins són els reptes d'incloure un procés de pressupostos participatius al procés del PAM?


  Propostes realitzades a la sessió:

  1)    Millores del Decidim per al procés PAM-PIM 2019

  Les millores que es facin a la plataforma han d’anar adreçades a fomentar la inclusió i facilitar l’accés a totes les persones. Aquesta proposta passa també per fomentar l’educació des del decidim.

  Així ha d’haver una alta vinculació entre el decidim i la comunicació. En aquest sentit és molt important com es comunica, a fi de que la plataforma sigui útil per a la participació.

  La votació per pressupostos participatius pot ser massa complex i es constata que el fet de que les persones s’hagin de registrar, a vegades les fa desistir. Es valora la possibilitat de no haver de registrar-se en algunes de les accions, fent validació per a l’acció, però sense que calgui tot el registre.

  Caldria agrupar les propostes en súper propostes (plans i programes) per a fer-ho més viable.

  Es fa difícil la generació de debat al Decidim. També caldria generar espais de convocatòria per a Debats Virtuals, data i hora. Poden ser escrits, webinar, jit.si. També s’hauria de poder penjar vídeos: player de vídeos de veïnat sobre el debat, per exemple.

   2)    Com fer un procés més divers i inclusiu

  Més participatiu: Es proposa la combinació i hibridació entre el procés participatiu presencial i el digital de la plataforma. Es considera que és la garantia que permet arribar a tots els col·lectius. També es té en compte que caldria sortir al carrer amb carretons per tal de què persones que no participarien puguin aproximar-se. Un exemple seria el d’aparopar-se als col·lectius de persones migrants ja que sovint no s’inclouen en els processos de participació.

  Més divers: Una de les claus per promoure un procés més divers és fer ús de recursos existents, com serveis i equipaments de proximitat, projectes comunitaris i projectes adreçats a col·lectius específics, per exemple, el projecte vincles que va dirigit a la gent gran i que ja fan un ús de tauletes digitals, o bé a l’Eix Besòs el projecte B-mincome, a través del qual moltes persones en situació d’exclusió fan un procés d’apoderament. D’altra banda, seria important fer formació i capacitació del Decidim a persones tècniques, associacions, gestors d’equipaments i dinamitzadores per tal que ho puguin explicar.

  Més col·lectiu i ciutadà: Seria important fer un manual metodològic que expliciti l’obligació de què el procés sigui horitzontal entre els diferents rols presents a l’administració: tècnics, polítics, persones dinamitzadores.... A més, cal cercar espais que facilitin aquesta horitzontalitat, en aquest sentit, fora bo deixar de fer ús de sales de plens i cercar espais ciutadans, com locals musicals, bars, etc.

  Més comunicatiu i transparent: Caldria fer una versió infantil del Decidim, o bé una versió adaptada, per tal que adults no puguin interactuar amb infants (per un tema de protecció a la infància). D’aquesta manera, es podria arribar a primària i a l’ESO.

  D’altra banda, caldria incloure el Decidim als tallers de tal manera que servís d’aprenentatge a les persones que participen presencialment. Per exemple, es podrien incloure les propostes dels tallers en temps real. Per això caldria disposar de tauletes digitals per als participants dels tallers presencials.

  Més bon rotllo: Cal comptar amb recursos econòmics per al desplegament del procés. També per gamificar-lo i fer-lo més divertit. Aquesta idea també aniria unida amb la proposta de cercar major horitzontalitat entre tots els actors i evitar jerarquies i protocols.

   3)    Procés PIM: pressupostos participatius

  S’hauria d’assegurar la diversitat d’àmbits i de territoris dels projectes. Cadria un espai físic que permeti donar suport a la ciutadania en la utilització del Decidim pels pressupostos participatius. I sens dubte, calen espais híbrids de participació. El Decidim pot permetre detectar interessos i impulsar trobades presencials d’aquests interessos.

  Per la validació tècnica dels projectes, es considera que es pot fer en funció dels diagnòstics comuns i dels criteris per atendre problemes específics de minories (tenir en compte la diversitat en la validació). Per això, es fa necessari la interlocució constant entre administració i proposants per ajustar prioritats, desenvolupar propostes i aconseguir que siguin viables. Per afavorir que els projectes responguin al bé comú i no a interessos minoritaris, seria important impulsar espais i mecanismes deliberatius per construir xarxa. Ja hi ha experiències a Sant Cugat i Sabadell.

  Per tal de coproduir projectes caldria poder connectar les xarxes com instagram, facebook, de tal manera que es generessin debats i poder integrar vídeos en els espais virtuals ja existents. La idea es fer ús dels espais virtuals a l’igual que també s’ha de fer ús dels espais físics ja existents previs al procés. Evidentment, cal escoltar les xarxes existents però sempre s’ha de fomentar la participació conscient i informada. Una altra idea per a difondre el Decidim i fomentar la participació seria comunicar per les xarxes el que s’està treballant o proposant al decidim, per exemple la darrera setmana s’ha proposat X, què en penses?.

  En relació al seguiment del desenvolupament dels projectes i la rendició de comptes, es considera que els temps són molt apressurats i que sovint es fa ràpid, però no de manera curosa per tal d’acomplir amb els terminis. Cal anar amb compte perquè a vegades arriben a solapar-se processos. Es considera que a través de vídeos es podria visualitzar el procés. També podria fer-se a través de cartells.


Description (Castellano)

 • +

  Preguntas:

  •     ¿Qué mejoras son necesarias al Decidimos de cara al proceso PAM-PIM 2019 que se propone?
  •     Cómo se puede hacer un proceso más diverso e inclusivo?
  •     ¿Cuáles son los retos de incluir un proceso de presupuestos participativos en el proceso del PAM?


  Propuestas realizadas en la sesión:

  1) Mejoras del Decidim para el proceso PAM-PIM 2019

  Las mejoras que se hagan en la plataforma deben ir dirigidas a fomentar la inclusión y facilitar el acceso a todas las personas. Esta propuesta pasa también por fomentar la educación desde el Decidim.

  Así debe haber una alta vinculación entre el Decicim y la comunicación. En este sentido es muy importante cómo se comunica, a fin de que la plataforma sea útil para la participación.

  La votación por presupuestos participativos puede ser demasiado compleja y se constata que el hecho de que las personas deban registrarse, a veces las hace desistir. Se valora la posibilidad de no tener que registrarse en algunas de las acciones, haciendo validación para la acción, pero sin necesidad de todo el registro.

  Habría que agrupar las propuestas en súper propuestas (planes y programas) para hacerlo más viable.

  Se hace difícil la generación de debate al Decidim. También habría que generar espacios de convocatoria para Debates Virtuales, fecha y hora. Pueden ser escritos, webinar, jit.si. También se debería poder colgar vídeos: player de videos de vecindario sobre el debate, por ejemplo.

   2) ¿Cómo hacer un proceso más diverso e inclusivo

  Más participativo: Se propone la combinación e hibridación entre el proceso participativo presencial y el digital de la plataforma. Se considera que es la garantía que permite llegar a todos los colectivos. También se tiene en cuenta que habría que salir a la calle con carretillas para que personas que no participarían puedan aproximarse. Un ejemplo sería el de acercarse a los colectivos de personas migrantes ya que a menudo no se incluyen en los procesos de participación.

  Más diverso: Una de las claves para promover un proceso más diverso es hacer uso de recursos existentes, como servicios y equipamientos de proximidad, proyectos comunitarios y proyectos dirigidos a colectivos específicos. Por ejemplo, el proyecto vincles que va dirigido a la gente mayor que ya hacen uso de tabletas digitales, o bien en el Eix Besòs el proyecto B-mincome, a través del cual muchas personas en situación de exclusión hacen un proceso de apoderamiento. Por otra parte, sería importante hacer formación y capacitación del Decidim a personas técnicas, asociaciones, gestores de equipamientos y dinamizadoras para que lo puedan explicar y dar a conocer.

  Más colectivo y ciudadano: Sería importante hacer un manual metodológico que explicite la obligación de que el proceso sea horizontal entre los diferentes roles presentes en la administración: técnicos, políticos, personas dinamizadoras .... Además, hay que buscar espacios que faciliten esta horizontalidad, en este sentido, sería bueno dejar de hacer uso de salas de plenos y buscar espacios ciudadanos, como locales musicales, bares, etc.

  Más comunicativo y transparente: Habría que hacer una versión infantil del Decidim, o bien una versión adaptada para que adultos no puedan interactuar con niños (por un tema de protección a la infancia). De este modo, se podría llegar a los colectivos de primaria y ESO.

  Por otra parte, habría que incluir el Decidim en los talleres de tal manera que sirva de aprendizaje a las personas que participan presencialmente. Por ejemplo, se podrían incluir las propuestas de los talleres en tiempo real. Para ello sería necesario disponer de tabletas digitales para los participantes de los talleres presenciales.

  Más buen rollo: Es necesario contar con recursos económicos para el desarrollo del proceso. También para gamificar y hacerlo más divertido. Esta idea también iría unida con la propuesta de buscar mayor horizontalidad entre todos los actores y evitar jerarquías y protocolos

   3) Proceso PIM: presupuestos participativos

  Se debería asegurar la diversidad de ámbitos y de territorios de los proyectos. Sería necesario disponer de un espacio físico que permita apoyar la ciudadanía en la utilización del Decidim para los presupuestos participativos. Y por supuesto, se necesitan espacios híbridos de participación. El Decidim puede permitir detectar intereses e impulsar encuentros presenciales de estos intereses.

  Para la validación técnica de los proyectos, se considera que se puede hacer en función de los diagnósticos comunes y los criterios para atender problemas específicos de minorías (tener en cuenta la diversidad en la validación). Para ello, se hace necesaria la interlocución constante entre administración y proponentes para ajustar prioridades, desarrollar propuestas y conseguir que sean viables. Para favorecer que los proyectos respondan al bien común y no a intereses minoritarios, sería importante impulsar espacios y mecanismos deliberativos para construir red. Ya hay experiencias en Sant Cugat y Sabadell.

  Con el fin de coproducir proyectos habría que poder conectar las redes como instagram, facebook, de tal manera que se generaran debates y poder integrar vídeos en los espacios virtuales ya existentes. La idea es hacer uso de los espacios virtuales al igual que también se debe hacer uso de los espacios físicos ya existentes previos al proceso. Evidentemente, hay que escuchar las redes existentes, pero siempre se debe fomentar la participación consciente e informada. Otra idea para difundir el Decidim y fomentar la participación sería comunicar por las redes lo que se está trabajando o proponiendo en el Decidim, por ejemplo, la última semana se ha propuesto X, ¿qué opinas ?.

  En relación al seguimiento del desarrollo de los proyectos y la rendición de cuentas, se considera que los tiempos son muy precipitados y que a menudo se hace rápido, pero no de manera cuidadosa para cumplir con los plazos. Hay que tener cuidado porque a veces llegan a solaparse procesos.

  Se considera que a través de vídeos se podría visualizar el proceso. También podría hacerse a través de carteles.


Description (English)

 • +

  Preguntas:

  •     ¿Qué mejoras son necesarias al Decidimos de cara al proceso PAM-PIM 2019 que se propone?
  •     Cómo se puede hacer un proceso más diverso e inclusivo?
  •     ¿Cuáles son los retos de incluir un proceso de presupuestos participativos en el proceso del PAM?


  Propuestas realizadas en la sesión:

  1) Mejoras del Decidim para el proceso PAM-PIM 2019

  Las mejoras que se hagan en la plataforma deben ir dirigidas a fomentar la inclusión y facilitar el acceso a todas las personas. Esta propuesta pasa también por fomentar la educación desde el Decidim.

  Así debe haber una alta vinculación entre el Decicim y la comunicación. En este sentido es muy importante cómo se comunica, a fin de que la plataforma sea útil para la participación.

  La votación por presupuestos participativos puede ser demasiado compleja y se constata que el hecho de que las personas deban registrarse, a veces las hace desistir. Se valora la posibilidad de no tener que registrarse en algunas de las acciones, haciendo validación para la acción, pero sin necesidad de todo el registro.

  Habría que agrupar las propuestas en súper propuestas (planes y programas) para hacerlo más viable.

  Se hace difícil la generación de debate al Decidim. También habría que generar espacios de convocatoria para Debates Virtuales, fecha y hora. Pueden ser escritos, webinar, jit.si. También se debería poder colgar vídeos: player de videos de vecindario sobre el debate, por ejemplo.

   2) ¿Cómo hacer un proceso más diverso e inclusivo

  Más participativo: Se propone la combinación e hibridación entre el proceso participativo presencial y el digital de la plataforma. Se considera que es la garantía que permite llegar a todos los colectivos. También se tiene en cuenta que habría que salir a la calle con carretillas para que personas que no participarían puedan aproximarse. Un ejemplo sería el de acercarse a los colectivos de personas migrantes ya que a menudo no se incluyen en los procesos de participación.

  Más diverso: Una de las claves para promover un proceso más diverso es hacer uso de recursos existentes, como servicios y equipamientos de proximidad, proyectos comunitarios y proyectos dirigidos a colectivos específicos. Por ejemplo, el proyecto vincles que va dirigido a la gente mayor que ya hacen uso de tabletas digitales, o bien en el Eix Besòs el proyecto B-mincome, a través del cual muchas personas en situación de exclusión hacen un proceso de apoderamiento. Por otra parte, sería importante hacer formación y capacitación del Decidim a personas técnicas, asociaciones, gestores de equipamientos y dinamizadoras para que lo puedan explicar y dar a conocer.

  Más colectivo y ciudadano: Sería importante hacer un manual metodológico que explicite la obligación de que el proceso sea horizontal entre los diferentes roles presentes en la administración: técnicos, políticos, personas dinamizadoras .... Además, hay que buscar espacios que faciliten esta horizontalidad, en este sentido, sería bueno dejar de hacer uso de salas de plenos y buscar espacios ciudadanos, como locales musicales, bares, etc.

  Más comunicativo y transparente: Habría que hacer una versión infantil del Decidim, o bien una versión adaptada para que adultos no puedan interactuar con niños (por un tema de protección a la infancia). De este modo, se podría llegar a los colectivos de primaria y ESO.

  Por otra parte, habría que incluir el Decidim en los talleres de tal manera que sirva de aprendizaje a las personas que participan presencialmente. Por ejemplo, se podrían incluir las propuestas de los talleres en tiempo real. Para ello sería necesario disponer de tabletas digitales para los participantes de los talleres presenciales.

  Más buen rollo: Es necesario contar con recursos económicos para el desarrollo del proceso. También para gamificar y hacerlo más divertido. Esta idea también iría unida con la propuesta de buscar mayor horizontalidad entre todos los actores y evitar jerarquías y protocolos

   3) Proceso PIM: presupuestos participativos

  Se debería asegurar la diversidad de ámbitos y de territorios de los proyectos. Sería necesario disponer de un espacio físico que permita apoyar la ciudadanía en la utilización del Decidim para los presupuestos participativos. Y por supuesto, se necesitan espacios híbridos de participación. El Decidim puede permitir detectar intereses e impulsar encuentros presenciales de estos intereses.

  Para la validación técnica de los proyectos, se considera que se puede hacer en función de los diagnósticos comunes y los criterios para atender problemas específicos de minorías (tener en cuenta la diversidad en la validación). Para ello, se hace necesaria la interlocución constante entre administración y proponentes para ajustar prioridades, desarrollar propuestas y conseguir que sean viables. Para favorecer que los proyectos respondan al bien común y no a intereses minoritarios, sería importante impulsar espacios y mecanismos deliberativos para construir red. Ya hay experiencias en Sant Cugat y Sabadell.

  Con el fin de coproducir proyectos habría que poder conectar las redes como instagram, facebook, de tal manera que se generaran debates y poder integrar vídeos en los espacios virtuales ya existentes. La idea es hacer uso de los espacios virtuales al igual que también se debe hacer uso de los espacios físicos ya existentes previos al proceso. Evidentemente, hay que escuchar las redes existentes, pero siempre se debe fomentar la participación consciente e informada. Otra idea para difundir el Decidim y fomentar la participación sería comunicar por las redes lo que se está trabajando o proponiendo en el Decidim, por ejemplo, la última semana se ha propuesto X, ¿qué opinas ?.

  En relación al seguimiento del desarrollo de los proyectos y la rendición de cuentas, se considera que los tiempos son muy precipitados y que a menudo se hace rápido, pero no de manera cuidadosa para cumplir con los plazos. Hay que tener cuidado porque a veces llegan a solaparse procesos.

  Se considera que a través de vídeos se podría visualizar el proceso. También podría hacerse a través de carteles.


Confirm

Please log in

The password is too short.

Share