Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 17. Quòrum

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament quan concorrin a ella un terç de les persones associades amb dret a vot, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones sòcies presents. Es consideraran com a presents a tots els efectes aquelles que es connectin a través d’un sistema de videoconferència. El Comitè de Coordinació garantirà la infraestructura necessària per a una bona connexió. 2. El 5 % de les persones sòcies poden sol·licitar al Comité de Coordinació la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar a través de Metadecidim. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la publicació de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share