Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 19. Constitució i funcions

1. La creació i constitució de qualsevol comitè temàtic, l'han de plantejar almenys tres persones membres de l'associació a través de la plataforma Metadecidim, i explicar els objectius que es proposen dur a terme en un àmbit concret de treball com pot ser el desenvolupament del codi, la millora de les funcionalitats de la plataforma, la investigació, la comunicació, la sostenibilitat econòmica o de qualsevol altre naturalesa que es proposi millorar el projecte Decidim en algun dels seus aspectes. 2. Tota persona sòcia pot participar dels diferents comitès de treball que es constitueixin a l’associació. 3. A PROPOSTA DEL COMITÈ DE COORDINACIÓ, ALGUNS COMITÈS TEMÀTICS PODRAN ESTAR OBERTS A LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EN GENERAL, EN ELS TERMES I LES CONDICIONS QUE EL COMITÈ DE COORDINACIÓ ESTABLEIXI. 4. Totes les convocatòries, actes, acords i altres documents de treball dels diferents comitès estaran disponibles a la plataforma Metadecidim. 5. Un cop constituït, cada comitè haurà de redactar un Pla de treball que contempli la periodicitat de les reunions, els objectius a desenvolupar i la distribució de tasques entre els seus i les seves membres. 6. De forma ANUAL I, ABANS DE CADA ASSEMBLEA, cada comitè rendirà comptes de les reunions i activitats realitzades, així com del compliment dels objectius o fites que marqui el Pla de treball elaborat. 7. El Comitè de Coordinació ha de coordinar l’activitat dels diferents comitès o grups de treball, els portaveus dels quals han de participar de les reunions com a vocals del Comitè de Coordinació. 8. Els membres de cada comitè escolliran cada dos anys un portaveu que assistirà com a vocal al Comitè de Coordinació.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share