Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Proposta d'Estatuts de l'Associació Decidim

CAPÍTOL I. ASPECTES GENERALS
Article 1. Denominació

Els presents estatuts regulen l’organització, el funcionament i el règim jurídic de l’associació Decidim a l’empara del que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Article 2. Finalitat

L’associació Decidim neix amb la voluntat de ser l’instrument de governança de la comunitat Decidim. Entenem per comunitat Decidim el conjunt de persones i entitats jurídiques interessades en el desenvolupament, creixement i millora de la INFRAESTRUCTURA DEMOCRÀTICA de participació digital Decidim.org.

Article 3. Missió, Visió i valors

Missió:
Contribuir A TRAVÉS DE LA TECNOPOLÍTICA a la democratització de la societat mitjançant la construcció de tecnologia, metodologies, pràctiques, estàndards, accions, narratives, i valors, de manera lliure, oberta, COL·LABORATIVA I REFLEXIVA.

Visió:
Compartim la visió d'una societat radicalment democràtica en la qual tota persona pren part entre iguals en la vida en comú, un pas clau per avançar cap a una societat més igualitària, justa, i inclusiva; en definitiva, cap a una societat millor PER A LES PERSONES.

L'associació Decidim encarna la seva visió de la societat en la seva pròpia governança: la comunitat decideix l'orientació del projecte Decidim i fa de Decidim una tecnologia de, per, i per a totes.

Valors:
Des del començament, Decidim compta amb un contracte social que recull els valors del projecte. Totes les persones sòcies de l’associació Decidim es comprometen a respectar aquest contracte. És d'aquí d'on s'extreu aquest valor: https://decidim.org/es/contract/

1) Compromís i responsabilitat;
2) Igualtat d'oportunitats i indicadors de qualitat;
3) Programari lliure = Autonomia;
4) Confidencialitat de dades
5) Transparència, Traçabilitat i Integritat;
6) Millora contínua i col·laboració interinstitucional;
7) Contingut Obert = Compartir, cooperar

Article 4. Activitats

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1. Investigació i creació de noves formes de participació a través de tecnologies digitals i DE FORMES DE PARTICIPACIÓ HÍBRIDES O D'HIBRIDACIÓ ENTRE PARTICIPACIÓ ANALÒGICA I DIGITAL.
2. Disseny, i desenvolupament, DIFUSIÓ I EXTENSIÓ d’eines de participació digital que contribueixin a fer una societat més democràtica i participativa.
3. Gestió de projectes, serveis, activitats, recursos humans i materials per al desenvolupament i millora del projecte Decidim i d’altres projectes i iniciatives que puguin tenir relació amb sistemes de participació i democràcia a través de tecnologies digitals. AIXÍ COM L'EXTENSIÓ D'AQUESTS SISTEMES DE PARTICIPACIÓ EN PAÏSOS O REGIONS AMB DÈFICITS DEMOCRÀTICS A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

Article 5. Domicili

El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Sant Adrià núm. 20 de Barcelona, al recinte de la fàbrica de creació Fabra i Coats.

Article 6. Àmbit d’actuació

Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant, això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui local o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Article 7. Reglament Intern

L’Associació decidim podrà aprovar un reglament Intern que desenvoluparà tots aquells aspectes no regulats expressament en aquests estatuts.

CAPÍTOL II. ELS ÒRGANS DE L'ASSOCIACIÓ
SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS
Article 8. Òrgans de govern

Són òrgans de govern de l’associació:

* L’Assemblea General
* El Comitè de Coordinació
* Els Comitès temàtics
* El Comitè de Garanties Democràtiques
* Els càrrecs: presidència, secretaria, tresoreria i vocalies

Article 9. Utilització de la plataforma digital

Tots els òrgans de l’associació poden prendre decisions i exercir les seves funcions de forma presencial o bé de forma digital a través de la plataforma de participació Metadecidim, infraestructura creada per a la presa democràtica de decisions. Tot i així, aquests estatuts determinen en quin tipus de decisions serà necessària la convocatòria de sessions presencials dels òrgans de l’associació.

Article 10. Òrgans consultius

Són òrgans de consulta i assessorament:

* El Consell Assessor
* El Consell de Ciutats i administracions públiques
* La Comunitat Metadecidim

Article 11. Transparència

Tots els òrgans de l’associació publicaran les seves actes, acords, informes, memòries, pressupostos o qualsevol altre tipus de document de treball a la plataforma Metadecidim, SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, on hi podran accedir totes les persones sòcies.

Article 12 Codi Ètic.
L'associació podrà aprovar un Codi Ètic on constin els possibles incompatibilitats que hi pugui haver per formar part dels òrgans de govern de l'associació

SECCIÓ SEGONA. L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 12. Definició

1. Les persones físiques i jurídiques membres de l’associació Decidim constitueixen l’Assemblea General. L’Assemblea General de persones sòcies, és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. L’Assemblea General pot reunir-se de forma presencial, DE FORMA TELEMÀTICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA METADECIDIM O DE FORMA MIXTA.
3. L’Assemblea General, pot prendre decisions mitjançant la plataforma de participació Metadecidim, a la que tots els socis i sòcies tenen accés i s’hi poden verificar com a tals.

Article 13. Règim d’acords

1. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General i als acords presos a través de la plataforma Metadecidim, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
2. Per a les decisions d’aprovació i modificació dels estatuts, aprovació i modificació del Reglament Intern i dissolució de l’associació, caldrà realitzar una votació qualificada(majoria per la meitat +1 vot) en una convocatòria d’assemblea general a la que es pot assistir de forma presencial, de forma telemàtica a través de la plataforma Metadecidim o de forma mixta. Prèviament a la convocatòria d’aquesta assemblea presencial, s’haurà d’obrir un procés de participació sobre les qüestions a decidir a la plataforma Metadecidim.
3. Les eleccions als òrgans de l’associació es realitzaran a través de la plataforma Metadecidim i el sistema d’elecció, així com el procediment de presentació de persones candidates es detallaran en el Reglament Intern de l’associació.
4. Les altres decisions i atribucions de l’assemblea podran realitzar-se mitjançant votació de persones sòcies a la plataforma Metadecidim.

Article 14. Facultats de l’assemblea

a) Aprovar, si escau, la gestió del Comitè de Coordinació, el pressupost i els comptes anuals.
b) Elegir i separar els membres del Comitè de Coordinació i controlar-ne l'activitat.
c) Modificar els estatuts.
d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
h) Aprovar el Reglament Intern i les seves modificacions.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades pel Comitè de Garanties Democràtiques per faltes molt greus.
k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 15. Convocatòria

1. L'Assemblea General ES REUNIRÀ en sessió ordinària un cop l'any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
2. El Comitè de Coordinació pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % de persones sòcies, bé en assemblea presencial o bé a través de la plataforma Metadecidim. En cas de sol·licitar-se una assemblea presencial, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
3. L'Assemblea és convocada pel Comitè de Coordinació mitjançant una convocatòria oberta al Metadecidim que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió amb almenys 15 dies d’antelació.

Article 16. Sessions

1. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, la persona vocal de més edat del Comitè de Coordinació. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec al Comitè de Coordinació.
2. Es podrà participar a les assemblees de forma presencial, telemàtica o mixta, exercint tots els drets com a persones sòcies.
3. La persona que exerceix el càrrec de Secretària redacta l'acta de cada reunió ajudant-se de la col·laboració d’altres persones sòcies, que ha de signar junt amb el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents, tant presencials com a través de videoconferència. Aquesta acta es publicarà a la plataforma Metadecidim.

Article 17. Quòrum

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament quan concorrin a ella un terç de les persones associades amb dret a vot, i en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de persones sòcies presents. Es consideraran com a presents a tots els efectes aquelles que es connectin a través d’un sistema de videoconferència. El Comitè de Coordinació garantirà la infraestructura necessària per a una bona connexió.
2. El 5 % de les persones sòcies poden sol·licitar al Comité de Coordinació la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar a través de Metadecidim. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la publicació de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea General.

Article 18. Decisions

1. En les reunions presencials de l'Assemblea General, i en les decisions que es prenguin a través de la plataforma Metadecidim correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords en les assemblees es prenen per LA MEITAT +1 de vots de les persones sòcies assistents, afegint aquelles connectades en videoconferència o representades.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada de persones sòcies (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). LA VOTACIÓ A LA PLATAFORMA METADECIDIM ESTARÀ ACTIVA ALMENYS DURANT 15 DIES. A tal efecte TAMBÉ es tindrà en compte l’estipulat a l’article 13 dels presents estatuts.
4. Els membres del Comitè de Coordinació que s’hagin d’elegir en assemblea, s’escolliran a través de les candidatures individuals que hagin obtingut més vots de les persones sòcies.
5. Les persones candidates que es presenten formalment PODRAN DONAR A CONÈIXER ELS SEUS PROGRAMES I CANDIDATURES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA METADECIDIM A TOTES LES PERSONES SÒCIES

SECCIÓ TERCERA. ELS COMITÈS TEMÀTICS
Article 19. Constitució i funcions

1. La creació i constitució de qualsevol comitè temàtic, l'han de plantejar almenys tres persones membres de l'associació a través de la plataforma Metadecidim, i explicar els objectius que es proposen dur a terme en un àmbit concret de treball com pot ser el desenvolupament del codi, la millora de les funcionalitats de la plataforma, la investigació, la comunicació, la sostenibilitat econòmica o de qualsevol altre naturalesa que es proposi millorar el projecte Decidim en algun dels seus aspectes.
2. Tota persona sòcia pot participar dels diferents comitès de treball que es constitueixin a l’associació.
3. A PROPOSTA DEL COMITÈ DE COORDINACIÓ, ALGUNS COMITÈS TEMÀTICS PODRAN ESTAR OBERTS A LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EN GENERAL, EN ELS TERMES I LES CONDICIONS QUE EL COMITÈ DE COORDINACIÓ ESTABLEIXI.
4. Totes les convocatòries, actes, acords i altres documents de treball dels diferents comitès estaran disponibles a la plataforma Metadecidim.
5. Un cop constituït, cada comitè haurà de redactar un Pla de treball que contempli la periodicitat de les reunions, els objectius a desenvolupar i la distribució de tasques entre els seus i les seves membres.
6. De forma ANUAL I, ABANS DE CADA ASSEMBLEA, cada comitè rendirà comptes de les reunions i activitats realitzades, així com del compliment dels objectius o fites que marqui el Pla de treball elaborat.
7. El Comitè de Coordinació ha de coordinar l’activitat dels diferents comitès o grups de treball, els portaveus dels quals han de participar de les reunions com a vocals del Comitè de Coordinació.
8. Els membres de cada comitè escolliran cada dos anys un portaveu que assistirà com a vocal al Comitè de Coordinació.

SECCIÓ QUARTA. EL COMITÈ DE COORDINACIÓ
Article 20. Composició

1. El Comitè de Coordinació administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el/la presidenta, el/la secretària, el/la tresorera i els/les vocals dels Comitès temàtics, ELS ALTRES VOCALS, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. El Comitè de Coordinació és l’òrgan per a prendre les decisions operatives de l’associació i estarà format per un mínim de 9 membres i un màxim de 21.
3. Els comitès temàtics que estiguin en funcionament a l’associació escolliran un portaveu que els representarà al Comitè de Coordinació amb veu i vot fins a un màxim de la meitat dels membres del Comitè de Coordinació. Aquestes persones representants tindran la condició de vocals.
4. Els càrrecs a designar dins del comitè seran els de presidència, secretaria i tresoreria. Aquests càrrecs tindran una durada de 4 ANYS.
5. El sistema electoral per a escollir la resta dels membres del comitè de coordinació i els càrrecs del mateix es detallaran en el Reglament Intern de l’associació. En tot cas, tant els càrrecs com els membres del Comitè es renovaran parcialment cada dos anys. En el primer torn es renovaran els càrrecs de Secretària i Tresorera i la meitat de les vocals, i en el segon torn la resta.
6. El sistema d’elecció de membres del Comitè de Coordinació podrà contemplar eleccions a candidatures individuals i/o l’elecció per sorteig aleatori de persones sòcies a través de la plataforma Metadecidim.
7. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau de la persona presidenta sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de la nova presidenta i de la nova persona secretària.
8. Els membres del Comitè de Coordinació exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 21. Cessament

1. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

2. Les vacants que es produeixin al Comitè de Coordinació s'han de cobrir per votació segons el sistema determinat al Reglament Intern a través de la plataforma Metadecidim . Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 22. Atribucions

a) Coordinar el treball que desenvolupin els diferents comitès temàtics que hagin constituït les persones membres de l’associació.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals, iniciar processos, consultes o altres espais de participació a la plataforma Metadecidim i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a la plataforma MetaDecidim perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals del Comitè de Coordinació que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de realització d’activitats sobre la participació i la utilització de mitjans digitals per a dur-la a terme.
l) Obrir comptes corrents a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a través de la plataforma Metadecidim.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 23. Reunions

1. El Comitè de Coordinació, convocat prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
2. Les reunions del Comitè de Coordinació es podran realitzar a través de sistemes de videoconferència.
3. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la componen.

Article 24. Quòrum

1. El Comitè de Coordinació queda constituït vàlidament si ha estat convocat amb una antelació MÍNIMA DE 15 DIES i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. S’entén per quòrum la suma dels membres presents i aquells que es connectin a la sessió a través de videoconferència.
2. Les persones membres del Comitè de Coordinació estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del/la presidenta o del/la secretària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. El Comitè de Coordinació pren els acords per consens prioritàriament i, per majoria qualificada de vots dels assistents en cas de que no hi hagi consens, inclosos aquells que segueixen la sessió a través d’un sistema de videoconferència.

Article 25. Delegació de atribucions

1. El Comitè de Coordinació pot delegar alguna de les seves ATRIBUCIONS en un o diversos comitès temàtics constituïts.
2. El Comitè de Coordinació també pot delegar ATRIBUCIONS en grups de treball temporals formats pels seus membres.
3. També pot nomenar un o uns quants representants per exercir l'ATRIBUCIÓ que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
4. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

Article 26. Actes

Els acords del Comitè de Coordinació s'han de reflectir a l’acta que es publicarà a la plataforma Metadecidim. En iniciar-se cada reunió del Comitè de Coordinació, s'ha d’aprovar l'acta de la sessió anterior amb les esmenes que es considerin oportunes.

SECCIÓ CINQUENA. ELS CÀRRECS DE L'ASSOCIACIÓ
Són càrrecs unipersonals de l’associació la Presidència, la Secretaria, la Tresoreria i les vocalies

_____________________________-

Article 27. Funcions de la Presidència

1. Les funcions de la presidència seran principalment les de representació de l’associació a tots els efectes legals, garantint en tot moment la correcta presa de decisions per part dels diferents òrgans de l’associació segons s’especifica al Reglament Intern.
a) Representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i del Comitè de Coordinació.
b) Presidir i moderar els debats, tant de l'Assemblea General com del Comitè de Coordinació.
c) Visar les actes i els certificats confeccionats pel/la secretària de l'associació quan sigui preceptiu.
d) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o del Comitè de Coordinació.

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vocal de més antiguitat a l’associació o si n’hi ha més d’un, el que tingui més edat.

Article 28. Funcions de la Tresoreria

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 29. Funcions de la Secretaria

El/la secretària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i del Comitè de Coordinació, verificar les decisions preses a través de la plataforma Metadecidim, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar la base de dades de registre de socis.

Article 30. Funcions de les vocalies

Les persones vocals tenen com a funció garantir la informació entre els comitès de treball i el Comitè de coordinació, presentar-ne les propostes que s’elaborin en el seu comitè i transmetre i informar de les decisions del comitè de Coordinació.

SECCIÓ SISENA. EL COMITÈ DE GARANTIES DEMOCRÀTIQUES
Article 31. Funcions i composició

1. Les seves funcions seran les de vetllar pel compliment del Contracte Social del projecte Decidim i EL CODI ÉTIC DE L'ASSOCIACIÓ, i gestionar la resolució de conflictes i, si fos necessari, sancionar conductes inapropiades o doloses de les persones sòcies.
2. Es reunirà, almenys, un cop cada 6 mesos. Les reunions es podran realitzar a través de videoconferència.
3. Tindrà un mínim de 3 membres i un màxim de 7 que seran escollits cada 2 anys a través de la plataforma Metadecidim, segons el procediment que s’estableixi al Reglament Intern de l’associació.

SECCIÓ SETENA. EL CONSELL ASSESSOR
Article 32. Constitució i funcions del Consell Assessor

1. A INSTÀNCIES DEL COMITÈ DE COORDINACIÓ es podrà constituir un Consell Assessor format per persones expertes de reconegut prestigi en l’àmbit de la programació lliure i la democràcia participativa per tal de fer un seguiment de l’activitat de l’associació i proposar-ne millores en el seu funcionament o organització. Les persones membres del Consell Assessor no tenen perquè ser sòcies de l’Associació.
2. El Comitè de Coordinació farà una proposta de membres del Consell de no més de 6 persones disposades a formar-ne part que serà ratificada per votació de persones sòcies a través de la plataforma Metadecidim.
3. El Consell Assessor es reunirà com a mínim un cop a l’any i emetrà un informe de valoració del funcionament de l’associació que es farà públic a la plataforma Metadecidim.

SECCIÓ VUITENA. EL CONSELL DE CIUTATS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Article 33. Constitució i funcions del Consell de Ciutats i administracions públiques

1. El Consell de ciutats és un òrgan extern a l’associació format pels ajuntaments i administracions públiques que són gestores d’una instància de la plataforma Decidim com a mitjà de presa de decisions i d’aprofundiment democràtic amb la ciutadania del seu àmbit d’actuació.
2. Poden formar part del Consell totes les administracions que administrant una instància de la plataforma Decidim hi vulguin participar de forma voluntària.
3. Aquest Consell podrà ser convocat pel Comitè de Coordinació mitjançant invitació a les diferents administracions un cop l’any i té com a funcions recollir l’opinió de les administracions sobre la plataforma Decidim per tal de proposar-ne millores o les modificicacions que considerin adients.
4. El Consell de Ciutats podrà assistir a les sessions del Comitè de Coordinació a través d’una o més persones representants, amb veu però sense vot.
5. El Consell de Ciutats té una relació estreta de col·laboració amb l'associació per garantir l'interès públic, transparència i empoderament de la ciutadania.

SECCIÓ NOVENA. LA COMUNITAT DECIDIM
Article 34. Naturalesa

La comunitat Decidim està formada per totes les persones individuals i organitzacions jurídiques, sòcies o no de l’associació Decidim, que volen contribuir al creixement, millora i difusió de la Plataforma Decidim com a infraestructura per la presa democràtica de decisions col·lectives.

Article 35. Plataforma Metadecidim

1. La plataforma Metadecidim és l’espai de comunicació i participació de tota la comunitat Decidim a través de la qual es poden realitzar enquestes, consultes, debats i processos participatius entre altres formes de participació democràtica.
2. A l’hora de gestionar la plataforma hi haurà dos nivells de verificació de persones usuàries: les persones sòcies de l’associació Decidim i les persones membres de la comunitat Decidim que no són membres de l’associació.

Article 36. Activitats presencials

1. L’associació podrà organitzar activitats obertes a tota la comunitat Decidim per tal d’informar de la seva activitat, per consultar l’opinió de persones i organitzacions relacionades amb la plataforma Decidim sobre temes concrets o generals i, per elaborar propostes de millora sobre el funcionament de la plataforma Decidim.
2. Aquestes activitats podran ser de diferent tipus: assemblees, conferències, jornades, seminaris, tallers ….. i podran publicitar-se a través de la plataforma Metadecidim.
3. A tal efecte, l’associació gestionarà una base de dades de persones i organitzacions que voluntàriament estiguin interessades en aquest tipus d’activitats, segons estableix la LOPD.

CAPÍTOL III. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES
Article 37. Condicions per ser sòcia

Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són persones menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares, mares o tutors per ser persones sòcies de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegides membres del Comitè de Coordinació.
3. Les persones menors de 14 anys poden adquirir la condició de persones associades i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada pel Comitè de Garanties democràtiques de l’associació.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Pel que fa tant a persones físiques com jurídiques:

Per integrar-se a l’ associació cal sol·licitar-ho a través de https://meta.decidim.org/. L’òrgan competent per a aprovar la sol·licitud segons el Reglament Intern, ho comunicarà a totes les persones sòcies a través de la plataforma Metadecidim.
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, compleixin els requisits esmentats i algun dels següents criteris EN EL MOMENT DE LA SEVA SOL·LICITUD:

Criteri 1. Participació en la comunitat
Descripció: Qualsevol persona que hagi participat o estigui participant activament i contribuït significativament en la comunitat Metadecidim a través d'alguna de les diferents activitats de la mateixa.

Criteri 2. Gestor / a d'una instància de Decidim
Descripció: Entitats que disposi d'instàncies de Decidim actives.
Per a cada instància d' una organització podrà presentar una sola persona candidata en qualitat de delegada.

Criteri 3. Vinculació professional
Descripció: Qualsevol entitat (empresa, associació, universitat ...) que hagi tingut o tingui una relació contractual amb el projecte i que hagi contribuït significativament en el projecte podrà sol·licitar l'afiliació d'una persona en la qual delega les funcions de presa de decisió en la comunitat.

Criteri 4. Desenvolupament de la plataforma
Descripció: Qualsevol persona que hagi col·laborat o col·labori virtualment amb el projecte Decidim contribuint al codi de la plataforma.

L’aplicació d’aquests criteris es detallarà convenientment en el Reglament Intern de l’associació.

Article 38. Drets de les persones membres

Són drets de les persones membres de l’associació:
1. Participar com a persones sòcies en tots els espais de participació de la plataforma Metadecidim, amb veu i vot. En cas de realitzar-se assemblees presencials, assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Exercir el vot en totes les decisions estratègiques i internes que es plantegin a la plataforma Metadecidim segons el Reglament Intern
3.. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
4.. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
6. Exposar a través de la plataforma Metadecidim, a l'Assemblea presencial i al Comitè de Coordinació tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió del Comitè de Coordinació o dels càrrecs de l'associació.
8. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
9. Rebre informació sobre les activitats de l'associació a través del Metadecidim.
10. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
11. Formar part dels grups de treball.
12. Accedir a un exemplar dels estatuts a través de la plataforma Metadecidim.
13. Consultar els comptes anuals de l'associació a través de la plataforma Metadecidim.
14. Conéixer quines són les fonts de finançament de l'associació i quins condicionants tenen o poden tenir

Article 39. Deures

Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades al Reglament Intern i aprovades d'acord amb aquest.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació i els acords vàlidament aprovats a través de la plataforma Metadecidim o l’assemblea de persones sòcies.

Article 40. Baixa

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió al Comitè de Coordinació a través de la plataforma https://meta.decidim.org/ .
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
4. Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.

CAPÍTOL IV. EL RÈGIM ECONÒMIC
Article 41

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions i convenis oficials o particulars
c) les donacions, els micromecenatges, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se
e) els recursos propis que generi l’associació derivats de la seva activitat.

Article 42

1. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta del Comitè de Coordinació.
2. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi el Comitè de Coordinació— i quotes extraordinàries.

Article 43

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 44

1. En els comptes corrents obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del/la presidenta, el/la tresorera i el/la secretària.
2. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/la tresorera o bé la del/la presidenta.

CAPÍTOL V. EL RÈGIM DISCIPLINARI
Article 45

1. El Comitè de Garanties Democràtiques és l’òrgan que pot sancionar les infraccions comeses pels socis i l’encarregat de gestionar els conflictes que puguin sorgir..
2. Les infraccions i el procediment sancionador s’establiran en el Reglament Intern de l’associació.
3. Es procurarà sempre la resolució de conflictes a través de sistemes de mediació.

CAPÍTOL VI. LA DISSOLUCIÓ
Article 46. Acord de dissolució

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tal d’acordar la dissolució serà necessària la votació per majoria d’una assemblea presencial i la realització prèvia d’un procés participatiu realitzat a la plataforma Metadecidim.

Article 47. Procediment

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat de programari lliure sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor de la participació i la democràcia.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència del Comitè de Coordinació si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share