Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 27. Funcions de la Presidència

1. Les funcions de la presidència seran principalment les de representació de l’associació a tots els efectes legals, garantint en tot moment la correcta presa de decisions per part dels diferents òrgans de l’associació segons s’especifica al Reglament Intern. a) Representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i del Comitè de Coordinació. b) Presidir i moderar els debats, tant de l'Assemblea General com del Comitè de Coordinació. c) Visar les actes i els certificats confeccionats pel/la secretària de l'associació quan sigui preceptiu. d) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o del Comitè de Coordinació. 2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vocal de més antiguitat a l’associació o si n’hi ha més d’un, el que tingui més edat.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share