Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

DONATE - 💜 Support Decidim

Article 15. Convocatòria

1. L'Assemblea General ES REUNIRÀ en sessió ordinària un cop l'any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. 2. El Comitè de Coordinació pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % de persones sòcies, bé en assemblea presencial o bé a través de la plataforma Metadecidim. En cas de sol·licitar-se una assemblea presencial, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 3. L'Assemblea és convocada pel Comitè de Coordinació mitjançant una convocatòria oberta al Metadecidim que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió amb almenys 15 dies d’antelació.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share