Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 20. Composició

1. El Comitè de Coordinació administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el/la presidenta, el/la secretària, el/la tresorera i els/les vocals dels Comitès temàtics, ELS ALTRES VOCALS, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. 2. El Comitè de Coordinació és l’òrgan per a prendre les decisions operatives de l’associació i estarà format per un mínim de 9 membres i un màxim de 21. 3. Els comitès temàtics que estiguin en funcionament a l’associació escolliran un portaveu que els representarà al Comitè de Coordinació amb veu i vot fins a un màxim de la meitat dels membres del Comitè de Coordinació. Aquestes persones representants tindran la condició de vocals. 4. Els càrrecs a designar dins del comitè seran els de presidència, secretaria i tresoreria. Aquests càrrecs tindran una durada de 4 ANYS. 5. El sistema electoral per a escollir la resta dels membres del comitè de coordinació i els càrrecs del mateix es detallaran en el Reglament Intern de l’associació. En tot cas, tant els càrrecs com els membres del Comitè es renovaran parcialment cada dos anys. En el primer torn es renovaran els càrrecs de Secretària i Tresorera i la meitat de les vocals, i en el segon torn la resta. 6. El sistema d’elecció de membres del Comitè de Coordinació podrà contemplar eleccions a candidatures individuals i/o l’elecció per sorteig aleatori de persones sòcies a través de la plataforma Metadecidim. 7. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau de la persona presidenta sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de la nova presidenta i de la nova persona secretària. 8. Els membres del Comitè de Coordinació exerceixen el càrrec gratuïtament.

2 amendments

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share