Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Lab Metadecidim - Sessió 11: decidim.procediment: Validesa administrativo-jurídica per la participació digital

May
03
2018
 • Fàbrica de Creació Fabra i Coats
  Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
  tercera planta
 • 12:00 PM - 16:00 PM CEST
OpenStreetMap - Carrer de Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
Avatar: Official meeting
Official meeting

Les diverses pràctiques de participació ciutadana no sempre queden recollides en els procediments de les Administracions Públiques. En aquest sentit, Decidim no només aspira a convertir-se en una plataforma versàtil per donar resposta a aquesta diversitat, sinó que també pretén garantir la validesa administrativo-jurídica dels processos que allotja.

En el context de Decidim Barcelona, ​​s'han celebrat diverses reunions amb diferents àrees i responsables de l'Ajuntament i s'han pogut identificar agents implicats en aquesta operació i les possibles solucions existents.

En diverses trobades amb els agents implicats es va visibilitzar la necessitat de convocar una reunió amb totes les àrees afectades amb l'objectiu de trobar una solució conjunta i validada per totes les parts. Per afrontar aquest repte d'innovació tecnològica i política, es convoca un seminari de recerca del Lab Metadecidim per analitzar col·lectivament els diferents escenaris d'integració amb les implicacions tècniques i polítiques de cada un:

 1. Integrar Decidim amb el procediment electrònic de creació d'una iniciativa amb un enllaç a la Seu electrònica per davant i una integració per darrere, on les dades presentades pel ciutadà / ciutadana es bolquen a l'Decidim.
 2. Integrar Decidim amb el procediment electrònic de creació d'una iniciativa amb integració prèvia (és a dir la iniciativa es crea en Decidim i es bolquen les dades de la iniciatives en el registre) i una integració per darrere, on les dades presentades pel ciutadà / ciutadana es tornen a bolcar a l'Decidim.
 3. Integrar Decidim al registre de manera més genèrica i mitjançant el certificat digital i / o signatura digital, de manera que en el procediment no es surt de la plataforma Decidim, i un cop creada la iniciativa es transfereixen les dades al registre directament.

Els tres escenaris no són excloents entre ells i podrien arribar a tenir diferents calendaris d'implementació.

Repte:

Aconseguir que Decidim aconsegueixi validesa administrativo-jurídica com a vehicle de participació en l'obertura d'expedients administratius, en el seu procediment i en la recollida de signatures digitals de suport a iniciatives ciutadanes.

Preguntes:

 • Compleix Decidim amb la llei d'administració pública i procediment administratiu, o què necessiten per complir amb ella?
 • Com s'aconsegueix l'oficialitat de procediment administratiu per als actes participatius tramitats a través de plataformes digitals i en concret per a les propostes o iniciatives i els suports i signatures que puguin recollir?
 • ¿Han de connectar aquestes plataformes a altres sistemes com el registre municipal o el portal de tràmits? En cas afirmatiu, quins requisits s'han de complir per a una integració efectiva?
 • Quin tipus d'identificació i de signatura digital és equivalent, i proporcional en els seus requisits, a la recollida de signatures manuals a través de persones fedatàries?

Enllaços d'interès:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10565

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18358&p=20151002&tn=1

Programa*:

 • de 10 a 10:10 - Presentació del repte per part del equip del Metadecidim Lab
 • de 10:10 a 11.30h - Presentació dels ponents:

Agustí Cerillo, UOC

Anton Queralt, Connex

Mercè Mestre, IMI

 • i debat amb la fila 0:

Tati Pindado, Ajuntament de Barcelona

 • Debat

T'esperem!

*Programa subjecte a canvis

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share