Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

L'actual Comitè de Coordinació Provisional de l'Associació Decidim va comunicar el passat 20 de febrer una pròrroga del seu mandat per tal de fer-lo extensible fins al mes de setembre de 2020. Amb l'objectiu de fer efectiva la renovació de l'actual Comité de Coordinació, aquest ha decidit obrir a tota la comunitat Decidim la possibilitat de participar en la proposta de reglamentació d'aquesta renovació actualment inexistent. Es preveuen dues fases. La primera consisteix a obrir un debat, amb la comunitat Decidim, sobre el Sistema d'Elecció i Renovació del Comitè de Coordinació. El text participatiu serà moderat pel Comitè de Coordinació. El text resultant del procés de debat serà incorporat al Reglament Intern de l'Associació Decidim un un cop s'aprovi a través d'una consulta..

Sistema d'Elecció i Renovació del Comitè de Coordinació

DEFINICIÓ
1

El sistema d’elecció i renovació del Comitè de Coordinació és un procediment per a escollir les persones membres del Comitè de Coordinació designades per ocupar els següents càrrecs: presidència, tresoreria, secretaria i vocalies que no es corresponen a portaveus dels comitès temàtics (9 persones en total).

2

El procediment d’elecció de les vocalies dels comitès temàtics es detallarà més endavant, en una nova actualització del Reglament Intern que disposarà, més enllà del que estableix l’article 25 dels estatuts, com es creen i extingeixen, quines obligacions tenen i qui en forma part. En qualsevol cas, aquestes vocalíes hauran de ser aprovades per l’Assemblea General i tindran una duració de 4 anys.

CARACTERÍSTIQUES
3

El sistema d’elecció i renovació del Comité de Coordinació es compon d’un conjunt de regles que regeixen tots els seus aspectes: quan es realitzen les eleccions, qui pot votar, qui pot presentar-se com a candidat o candidata, les característiques del sistema de votació a través de la plataforma Metadecidim i altres aspectes que hi puguin intervenir en el procediment.

4

El sistema d’elecció i renovació del Comité de Coordinació està definit al reglament intern de l’Associació de Software Lliure Decidim.

5

El Comité de Coordinació és l’encarregat del desenvolupament del sistema d’elecció i renovació del propi Comité, previa aprovació de l’Assemblea General de l’Associació Decidim.

RENOVACIÓ DEL COMITÉ DE COORDINACIÓ
6

Tal i com consta als estatuts: Cada membre del Comitè de Coordinació serà escollit per l’Assamblea General per a un mandat de quatre anys.

7

Tal i com consta als estatuts: Cada dos anys es renovarà parcialment el Comitè. En el primer torn es renovaran els càrrecs de secretaria i tresoreria i la meitat de les vocalies, i en el segon torn, la resta.

8

En la primera elecció d'un Comitè de Coordinació no provisional, a celebrar l'any 2020, s'elegiran de cop els nou membres del comitè, incloent els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria. De forma excepcional, transcorreguts dos anys d'aquest primer mandat es donaran de baixa la secretaria, la tresoreria, i dues vocalies escollides pel Comitè de Coordinació, tot i que no hauran completat el mandat de 4 anys.

COMPOSICIÓ DEL COMITÉ DE COORDINACIÓ
9

Tal i com consta als estatuts: El Comité de Coordinació estarà format per un mínim de 9 membres i un màxim de 21.

10

Tal i com consta als estatuts: Totes les persones que integren el Comité de Coordinació han de se major d’edat i membres de l’Associació.

11

El Comité de Coordinació ha de tendir a una paritat entre dones i homes en la seva composició, amb un mínim d'un 40% de dones. Si després del resultat electoral hi hagués un percentatge menor de dones es realitzarà una correcció per gènere que es detalla a l'article 24.

ELECTORES
12

Totes les persones socis i socies de l’Associació Decidim poden ser electores, si així ho decideixen.

13

Queden privades del dret a vot les persones socis i sòcies que no estiguin al corrent de les quotes de l’Associació Decidim

CANDIDATES
14

Totes les persones sòcies de l’Associació Decidim poden ser candidates, si així ho decideixen.
Tal i com consta als estatuts: Les persones candidates que es presenten formalment podran donar a conèixer els seus programes i candidatures a través de la plataforma Metadecidim a totes les persones sòcies.

15

Les candidatures poden constar d’entre una i 4 persones. Les candidatures col·lectives hauran de tenir com a mínim un 50% de dones (o el nombre de dones no podrà ser inferior a la meitat menys ú en cas de nombre imparell). De manera excepcional, en la primera elecció d'un Comitè de Coordinació no provisional, a celebrar el 2020, les candidatures col·lectives podran ser de fins a 7 persones.

16

És el nou Comitè de Coordinació qui, una vegada constituït, escull i fa públics els càrrecs unipersonals que calgui renovar.

17

Les candidatures col·lectives no poden estar formades per membres d’una mateixa organització o empresa.

18

En cada convocatòria no es podran presentar més de dos candidats o candidates vinculades professionalment i/o associativament a una mateixa empresa o entitat social que tingui relació amb Decidim. El nombre màxim de persones al CC vinculades a una mateixa empresa o entitat social en un mandat és de dos, per tant, només podran optar a formar part del CC en una determinada convocatòria el nombre de persones que restin fins a arribar a aquest màxim (una, si ja hi ha una persona amb aquestes característiques o dues, si no n'hi ha cap).

MECANISME D’ELECCIÓ
19

Cada persona sòcia pot escollir tantes persones candidates com llocs vacants quedin al Comitè de Coordinació en la corresponent convocatòria (4, 5, o 9, segons l'ocasió). Podrà votar-se a les persones que componguin una candidatura col·lectiva tant individualment com en conjunt.

20

El sistema de votació es publicarà a la plataforma Metadecidim per tal de donar-lo a conéixer degudament.

21

El Comité de Coordinació vetllarà per la correcta aplicació d'aquest reglament i el bon funcionament de la infraestructura tècnica utilitzada durant tot el procés.

22

S’habilitarà un canal de comunicació per resoldre problemes i/o dubtes relacionats amb el sistema de votació

23

El registre de les candidates es farà públic a través de l’Assemblea de l’Associació a la plataforma Metadecidim.

24

El sistema de votació s’articularà com un procés participatiu. Aquest procés constarà de les següents fases:

1. Anunci de renovació del Comitè amb els càrrecs a renovar i publicació del cens electoral. Obertura de reclamacions al cens.

2. (Després d'almenys 7 dies) Resolució d'esmenes al cens i publicació definitiva.

3. (Almenys 7 dies després) Presentació de candidatures: les persones sòcies podran postular-se públicament a formar part del nou Comitè.

4. Publicació de les candidatures i campanya electoral.

5. (Almenys 7 dies després) Votació.

6. Selecció de noves persones membre i correcció per gènere. Per cobrir les vacants al Comitè es seleccionaran les persones candidates per ordre de vots obtinguts. En cas d'empat es donarà prioritat a les dones, i com a segon criteri a les persones de més edat. Si un cop cobertes les vacants el nou Comitè consta de menys d'un 40% de dones, es substituirà l'home seleccionat per formar-ne part que hagi obtingut menys vots en la present convocatòria per la dona amb més vots entre les no seleccionades inicialment. Es repetirà aquest procediment fins que s'arribi al 40% de dones, o bé no hi hagi més dones candidates.

7. Proclamació de resultats. Els resultats seran validats i comunicats a través dels canals de comunicació pertinents pel Comitè de Coordinació sortint.

8. El Comitè entrant escollirà entre els nous membres que el composen els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share