Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 14. Facultats de l’assemblea

a) Aprovar, si escau, la gestió del Comitè de Coordinació, el pressupost i els comptes anuals. b) Elegir i separar els membres del Comitè de Coordinació i controlar-ne l'activitat. c) Modificar els estatuts. d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació. e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions. g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. h) Aprovar el Reglament Intern i les seves modificacions. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva. j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades pel Comitè de Garanties Democràtiques per faltes molt greus. k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share