Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 22. Atribucions

a) Coordinar el treball que desenvolupin els diferents comitès temàtics que hagin constituït les persones membres de l’associació. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer. e) Convocar les assemblees generals, iniciar processos, consultes o altres espais de participació a la plataforma Metadecidim i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a la plataforma MetaDecidim perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. j) Nomenar els vocals del Comitè de Coordinació que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: -subvencions o altres ajuts -l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de realització d’activitats sobre la participació i la utilització de mitjans digitals per a dur-la a terme. l) Obrir comptes corrents a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a través de la plataforma Metadecidim. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share