Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 37. Condicions per ser sòcia

Pel que fa a les persones físiques: 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar. 2. Si són persones menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares, mares o tutors per ser persones sòcies de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegides membres del Comitè de Coordinació. 3. Les persones menors de 14 anys poden adquirir la condició de persones associades i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals. Pel que fa a les persones jurídiques: 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada pel Comitè de Garanties democràtiques de l’associació. 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació. Pel que fa tant a persones físiques com jurídiques: Per integrar-se a l’ associació cal sol·licitar-ho a través de https://meta.decidim.org/. L’òrgan competent per a aprovar la sol·licitud segons el Reglament Intern, ho comunicarà a totes les persones sòcies a través de la plataforma Metadecidim. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, compleixin els requisits esmentats i algun dels següents criteris EN EL MOMENT DE LA SEVA SOL·LICITUD: Criteri 1. Participació en la comunitat Descripció: Qualsevol persona que hagi participat o estigui participant activament i contribuït significativament en la comunitat Metadecidim a través d'alguna de les diferents activitats de la mateixa. Criteri 2. Gestor / a d'una instància de Decidim Descripció: Entitats que disposi d'instàncies de Decidim actives. Per a cada instància d' una organització podrà presentar una sola persona candidata en qualitat de delegada. Criteri 3. Vinculació professional Descripció: Qualsevol entitat (empresa, associació, universitat ...) que hagi tingut o tingui una relació contractual amb el projecte i que hagi contribuït significativament en el projecte podrà sol·licitar l'afiliació d'una persona en la qual delega les funcions de presa de decisió en la comunitat. Criteri 4. Desenvolupament de la plataforma Descripció: Qualsevol persona que hagi col·laborat o col·labori virtualment amb el projecte Decidim contribuint al codi de la plataforma. L’aplicació d’aquests criteris es detallarà convenientment en el Reglament Intern de l’associació.

1 amendment

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share