Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Article 47. Procediment

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat de programari lliure sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor de la participació i la democràcia. 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article, són competència del Comitè de Coordinació si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share